ATURAN SKIM PEMBIAYAAN PERAYAAN – AL-TAWARRUQ (Maksima : RM1,000.00)

 

 1. Kelayakan
  1. Anggota koperasi.
  2. Telah disahkan dalam jawatan.
  3. Modal syer minima RM180.00.

 

2.Pembiayaan :-

 1. Had Pembiayaan adalah RM1,000.00.
 2. Caj keuntungan yang dikenakan adalah 6% atas pembiayaan dipohon dimana ianya akan ditolak dari jumlah pembiayaan diluluskan.
 3. Penjamin tidak diperlukan.
 4. Kelulusan pembiayaan dalam tempoh 7 hari bekerja.
 5. Skim ini hanya dibuka pada musim perayaan sahaja.

 

 

3.Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan :-

 1. Tempoh bayar balik pembiayaan adalah tidak melebihi 12 bulan.
 2. Pembayaran balik pembiayaan dimulakan dari bulan berikutnya dari tarikh pembiayaan diluluskan.
 3. Bayaran balik pembiayaan adalah melalui potongan gaji. Bayaran balik selain dari potongan gaji, perlu mendapat kelulusan dari Anggota Lembaga.
 4. Sekiranya pemohon menamatkan perkhidmatan sebelum tempoh pembiayaan berakhir, peminjam mesti menjelaskan baki pembiayaan setelah menolak wang caruman di koperasi.
 5. Tindakan undang-undang akan dikenakan jika pembayaran (secara tunai atau ansuran) tidak dijelaskan.

 

4.Syarat-syarat Pembiayaan :-

 1. Pemohon perlu mengisi borang permohonan dengan lengkap beserta dengan salinan penyata gaji terkini.
 2. Pembiayaan bertindih dibenarkan.
 3. Kelayakan potongan gaji.

 

5.Hak Koperasi dan Anggota Lembaga

 1. Anggota Lembaga berhak menolak atau membatalkan permohonan pembiayaan seseorang anggota tanpa memberi sebab.
 2. Skim pembiayaan ini berhak dihadkan, digantung atau dibatalkan diatas budibicara Anggota Lembaga pada bila-bila masa sahaja.
 3. Budi bicara Anggota Lembaga dalam memutuskan rayuan permohonan pembiayaan adalah muktamad.
 4. Anggota Lembaga berhak untuk meminda Aturan dengan serta merta tanpa kelulusan MAPT sekiranya pindaan skim tersebut memberi manfaat kepada anggota.
 5. Hak Anggota Lembaga adalah tertakluk kepada peraturan dan syarat yang terdapat dalam aturan pembiayaan.

 

 


ATURAN SKIM PEMBIAYAAN SARAHIDUP - TAWARRUQ

(Maksima : RM1,000)

 

1.Kelayakan:-

 1. Anggota koperasi.
 2. Telah disahkan dalam jawatan.
 3. Modal syer minima RM700.00.

 

2.Pembiayaan :-

 1. Had pembiayaan tidak melebihi RM1,000.00
 2. Caj Keuntungan yang dikenakan adalah 6% atas pembiayaan dipohon dimana ianya akan ditolak dari jumlah pembiayaan diluluskan.
 3. Penjamin tidak diperlukan.
 4. Kelulusan pembiayaan dalam tempoh 3-5 hari bekerja.

 

3.Jadual Pembayaran Balik Pembiayaan :-

 1. Tempoh bayar balik pembiayaan adalah tidak melebihi 6 bulan.
 2. Pembayaran balik pembiayaan dimulakan dari bulan berikutnya dari tarikh pembiayaan diluluskan.
 3. Bayaran balik pembiayaan adalah melalui kaunter (tunai di kaunter / pindahan wang ke akaun koperasi)
 4. Sekiranya peminjam gagal membayar ansuran bulanan mengikut masa ditetapkan, caj penalti dengan kadar 1% atas amaun tertunggak akan dikenakan.
 5. Sekiranya gagal membayar ansuran selama 3 bulan berturut-turut, koperasi berhak selesaikan baki pembiayaan menerusi modal yuran peminjam di koperasi.
 6. Kegagalan mengikut jadual bayaran balik yang ditetapkan, akan menyebabkan anggota tidak dibenarkan memohon skim pembiayaan ini di masa akan datang.
 7. Sekiranya pemohon menamatkan perkhidmatan sebelum tempoh pembiayaan berakhir, pemohon perlu menjelaskan baki pembiayaan setelah menolak wang caruman di koperasi.
 8. Tindakan undang-undang akan dikenakan jika pembayaran (secara tunai atau ansuran) tidak dijelaskan.

 

4.Syarat-syarat Pembiayaan :-

 1. Pemohon perlu mengisi borang permohonan dengan lengkap beserta dengan salinan penyata gaji terkini.
 2. Potongan gaji adalah tinggi semasa permohonan dibuat.

 

 

5.Hak Koperasi dan Anggota Lembaga

 1. Anggota Lembaga berhak menolak atau membatalkan permohonan pembiayaan seseorang anggota tanpa memberi sebab.
 2. Skim pembiayaan ini berhak dihadkan, digantung atau dibatalkan diatas budibicara Anggota Lembaga pada bila-bila masa sahaja.
 3. Budi bicara Anggota Lembaga dalam memutuskan rayuan permohonan pembiayaan adalah muktamad.
 4. Anggota Lembaga berhak untuk meminda Aturan dengan serta merta tanpa kelulusan MAPT sekiranya pindaan skim tersebut memberi manfaat kepada anggota.
 5. Hak Anggota Lembaga adalah tertakluk kepada peraturan dan syarat yang terdapat dalam aturan pembiayaan.

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

KELAYAKAN SKIM PEMBIAYAAN

ANGGOTA, KAKITANGAN KONTRAK, RAKAN NIAGA, AKTIF SAMBUNG & AHLI KELUARGA

 
Anggota status kakitangan kontrak, rakan niaga, aktif sambung dan ahli keluarga layak memohon kesemua skim pembiayaan dan terhad setakat jumlah modal yuran dan modal syer yang ada di koperasi.
 
Tempoh bayar balik pembiayaan bagi kakitangan kontrak adalah sehingga tamat kontrak kerja.
 
Anggota ‘Aktif Sambung” & Ahli Keluarga yang gagal membayar ansuran bayaran balik pembiayaan melebihi 3 bulan, Koop NSTP berhak untuk selesaikan baki pembiayaan dengan kontra dari modal yuran.
 
Kelonggaran tambahan had maksima pembiayaan sebanyak RM2,000 diberi kepada Ahli Keluarga yang menepati syarat berikut :-
a) Tiada tunggakan bayaran modal yuran
b) Bayaran balik adalah melalui potongan gaji induk.
c) Anggota ‘induk’ adalah penjamin kepada pembiayaan yang dipohon.
 
Sekiranya bayaran balik pembiayaan yang diluluskan tersebut tidak mengikut jadual yang ditetapkan, pihak Koop NSTP berhak untuk menolak permohonan pembiayaan yang sama di masa akan datang.